بازگشت

آیا امکان تغییر سفارش پس از نهایی‌کردن سفارش وجود دارد؟

آیا امکان تغییر سفارش پس از نهایی‌کردن سفارش وجود دارد؟

خیر، پس از ثبت نهایی سفارش امکان هیچ‌گونه تغییر در سفارش وجود نخواهد داشت.