بازگشت

بازگرداندن کالا

بازگرداندن کالا بازگرداندن کالا
درچه حالتی می‌توانیم از ضمانت بازگشت کالا استفاده نماییم؟
فقط در صورت وجود ایراد در کالای دریافت شده(تا 24 ساعت/یک روز کاری) و مغایرت کالای دریافت شده با سفارش(تا 48 ساعت/دوروز کاری) امکان بازگشت کالا وجود خواهد داشت.
آیا امکان انصراف از خرید وجود دارد؟
امکان انصراف از خرید برای کالا‌ها به دلیل رعایت موارد بهداشتی امکان پذیر نمی‌باشد.